ผลการตัดสินผลงานวิชาการให้นำเสนอในงานมหกรรมคุณภาพและวิชาการโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2566

ผลการตัดสินผลงานวิชาการให้นำเสนอในงานมหกรรมคุณภาพและวิชาการโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2566

“Syneregy for Quality and Life Long Learning” การประสานพลังเพื่อคุณภาพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2023/07/kkh22222.pdf