ผอ. พร้อมคณะผู้บริหาร ออกเยี่ยม รพ.สต เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้แก่ พญ.รุจิราลักขณ์  พรหมเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, นางอัจฉราวรรณ นาเมืองจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, นางรัชนีกร มนูศิลป์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, นางวรรณกร แพงกระโทก หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล, นางเดือนฉาย พรเพ็ง หัวหน้าศูนย์แพทย์วัดหนองแวงฯ และ นางรวีวัลย์ บัญเย็น หัวหน้าศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ออกเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชน CUP โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อการเสริมพลังและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านค้อ, โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลโนนรัง, โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลสาวะถี และ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านทุ่ม