ผอ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน้างานห้องตรวจบริการผู้ป่วยนอก (OPD)   เพื่อวางแผนการขยายพื้นที่บริการ ของอาคาร 12-18 ชั้น

เมื่อวันที่ 27- 28  มิถุนายน 2565  นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการนโยบาย  โรงพยาบาลขอนแก่น   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน้างานห้องตรวจบริการผู้ป่วยนอก (OPD)   เพื่อวางแผนการขยายพื้นที่บริการ ของอาคาร 12-18 ชั้น  ในการรองรับการให้บริการแก่ประชาชน ลดความแออัด และลดระยะการรอคอย  ให้สอดรับกับทิศทางองค์กรที่มุ่งสู่ความสำเร็จ ( Organization  Success)