ผอ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER)

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแผนกบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) เพื่อวางแผนการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตามงาน สอบถามปัญหาและอุปสรรค เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตลอดจนการให้ขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน