ผอ.เข้าร่วมงานและรับมอบโล่หน่วยงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสุขภาพในวันไตโลก ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมเป็นเกียรติและรับมอบโล่หน่วยงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสุขภาพในวันไตโลก ประจำปี 2562  ภายใต้คำขวัญ “ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง”  โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธี  ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนที่สุขภาพดี และผู้ป่วยโรคไตวายทุกระยะ ให้เข้าใจปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคไต การดูแลตนเองโดยการรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัวลดการบริโภคเค็ม ลดโซเดียมในอาหาร โดยสื่อผ่านกิจกรรมทั้งการคัดกรองผู้ป่วยโรคไต การจำหน่ายผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ และการให้ความรู้เรื่องโรคไต  จัดขึ้น ณ ศูนย์ค้าส่งอู้ฟู่ขอนแก่น