ผอ.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 9/2564 

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 9/2564  เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในเขตสุขภาพที่ 7  โดยในวาระก่อนการประชุม ได้มีการแสดงความยินดีต้อนรับ นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์  เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น