คุณสุนันทา ผาธิการ คุณกรกนก ลีรัก และคุณยุวดี นำข้าวสารมอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อนำไปประกอบอาหารให้ผู้ป่วย

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นางสาวสุนันทา ผาธิการ นางสาวกรกนก ลีรัก และนางสาวยุวดี สังข์โคตร พร้อมครอบครัว นำข้าวสารมาบริจาคให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อมอบให้กลุ่มงานโภชนศาสตร์นำไปประกอบอาหารให้แก่ผู้ป่วย