ผู้มารับบริการชื่นชมการทำงานของทีมแพทย์-พยาบาล

ผู้มารับบริการชื่นชมการทำงานของทีมแพทย์ – พยาบาล  หอผู้ป่วย  ICU  อุบัติเหตุ