ผู้มารับบริการ ชื่นชมการให้บริการของ พญ.รุ่งฤดี จีระทรัพย์ และพยาบาลคลินิกนมแม่

 

ผู้มารับบริการ ชื่นชมการให้บริการของ พญ.รุ่งฤดี จีระทรัพย์ และพยาบาลคลินิกนมแม่

ผู้มารับบริการ ชื่นชมการให้บริการของ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยพิเศษ 120 เตียง ชั้น 5

ผู้มารับบริการ ชื่นชมการให้บริการของ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยพิเศษ 120 เตียง ชั้น 5