ผู้มารับบริการ ชื่นชมการทำงานของพยาบาล และเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วยเด็กเล็ก

มารดาผู้มารับบริการ ชื่นชมการทำงานของคุณชยุตรา  ด้านลี และคุณกรรณิการ์  แสงแก้ว  พยาบาลที่หอผู้ป่วยเด็กเล็ก  รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่หอผู้ป่วยเด็กเล็กทุกคน