ผู้มารับบริการ ชื่นชมการให้บริการของแพทย์ พยาบาลหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะวิกฤต