ผู้รับบริการชื่นชม นพ.กิตติพงษ์ เศรษฐสัมพันธ์ พร้อมทั้งวิสัญญีแพทย์ นักกายภาพบำบัด และพยาบาล/เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยสงฆ์ 2