ผู้รับบริการ ชื่นชมการให้การของ นพ.สุริยาวุธ แคนหมั้น และคณะพยาบาล และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1

ผู้รับบริการ ชื่นชมการให้การของ นพ.สุริยาวุธ แคนหมั้น และคณะพยาบาล และเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1