ผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561 เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์  (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อปรับปรุงหอผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต (PICU) โรงพยาบาลขอนแก่น โดย ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส, พระธรรมวิสุทธาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และบรรยายธรรม โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

 

การทอดผ้าป่าฯ ครั้งนี้มีผู้มีจิตกุศลมาร่วมงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น พี่น้องชาว รพ.ขอนแก่น ข้าราชการ คหบดี พ่อค้า สมาคม สโมสรต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในจังหวัดขอนแก่น ทำให้ยอดบริจาคสูงถึง 10,525,609 บาท (ยอดบริจาค ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2561)

 

ขอให้อานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของทุกท่านในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว อุดมด้วยจตุรพิธพรชัย ตลอดกาลนานเทอญ