ผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ จังหวัดขอนแก่น

วันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน จัดขึ้น ณ วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 
 
เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นเป็นหนึ่งใน 13 จังหวัด (นำร่อง) ให้มีการบูรณาการ “ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายระดับจังหวัดสู่การพัฒนาระบบสุขภาพ” โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ทั้งในภาครัฐและเอกชน จึงจัดตั้งมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่นขึ้น เพื่อพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ ที่รวดเร็ว ทั่วถึง เมื่อมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน และเนื่องจากจังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ มีประชากรประมาณ 1,800,000 คน เป็นลำดับ 4 ของประเทศ ความต้องการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของประชาชน เมื่อเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินก็มากขึ้น จึงทำให้อุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือผู้ป่วย มีจำนวนไม่เพียงพอกับปริมาณผู้มารับบริการ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น จึงร่วมกับจังหวัดขอนแก่น จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ที่จำเป็นในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุนอกโรงพยาบาล ให้มีความปลอดภัย ลดการความรุนแรง เพิ่มโอกาสรอดชีวิตผู้ป่วย รวมถึงเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น ให้มีความเข้มแข็ง เป็นแบบอย่าง ในการพัฒนางานแบบบูรณาการ ให้กับจังหวัดอื่น ๆ ในระดับประเทศต่อไป