ผ้าป่าโรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2562

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น และ มูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริการและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้ห้องอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีพระธรรมวิสุทธาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คุณสิริพร จังตระกุล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และบรรยายธรรม โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต การทอดผ้าป่าฯ ครั้งนี้มีผู้มีจิตกุศลมาร่วมงานและร่วมทำบุญมากมาย อาทิเช่น ข้าราชการ คหบดี พ่อค้า ประชาชนสมาคม สโมสรต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น และทั่วประเทศ ซึ่งมียอดบริจาคจำนวน 4,058,098.25 บาท ( สี่ล้านห้าหมื่นแปดพันเก้าสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) (ยอดบริจาค ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562) โรงพยาบาลขอนแก่นขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ และขอให้อานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติพิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการด้วยเทอญ