พญ.วรายุวดี อมรภิญโญ – นพ.เกษมสิน ภาวะกุล และครอบครัว บริจาคเงิน 500,000 บาท

25 ธันวาคม 2563 แพทย์หญิงวรายุวดี อมรภิญโญ – นายแพทย์เกษมสิน ภาวะกุล และครอบครัว บริจาคเงิน 500,000 บาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อจัดทำห้องพิเศษ อาคารอายุรกรรม 298 เตียง โดยมี แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ