พญ.วฤษาย์  สถิรธนากร และคณะ บริจาคเงิน จำนวน 137,499 บาท

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 137,499 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาท) จาก พญ.วฤษาย์  สถิรธนากร  และคณะ  เพื่อมอบให้ศูนย์พลังใจ ซื้อเครื่อง Syringe driver และเครื่องผลิตออกซิเจน

 

โรงพยาบาลขอนแก่น  ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ