พญ.อักษร พูลนิติพร พญ.รัชยากร ลิ่มอภิชาต และพญ.ศศิธร ธนศรีภักดีกุล บริจาคเงิน จำนวน 69,284 บาท

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 พญ.อักษร พูลนิติพร พญ.รัชยากร ลิ่มอภิชาต และพญ.ศศิธร ธนศรีภักดีกุล บริจาคเงิน จำนวน 69,284 บาท เพื่อสนับสนุนศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลองและการเรียนรู้ โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอให้อานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาลให้ครอบครัวกุลเจริญพงศ์ เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และธนสารสมบัติ พิพัฒนมงคล สมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการเทอญ