พระครูสุตกิจโกวิท (พระสมพงษ์ มูลประโก) บริจาค จำนวน 20,000 บาท

โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  จากพระครูสุตกิจโกวิท (พระสมพงษ์ มูลประโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีนวล  เพื่อมอบให้กองทุนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562   โดยมี คุณวสิษฐ์พล  ตัณฑ์สุระ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รับมอบ