พิธีถวายพระพร และกิจกรรม Big cleaning day เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีถวายพระพร และกิจกรรม Big cleaning day  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  โดยมี นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  และ นพ.สมศักดิ์  ประฎิภาณวัตร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านทรัพยากรมนุษย์  กล่าวรายงาน

กิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี  สินทรมหาวชิราลงกรณ์  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรม Big cleaning day  จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  แสดงถึงการมีส่วนร่วมการสมัครสมานสามัคคีของบุคลากรทุกวิชาชีพ ทุกระดับและบุคลากรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ซึ่งในวันนี้ นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการฯ นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และจิตอาสาฯ ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณหน้าโรงพยาบาล เริ่มตั้งแต่สะพานลอย ไปจนถึงหน้าศาลาพุทธโคดม  อาคารเวชกรรมฟื้นฟู หน้า OPD และบริเวณเรือนพักญาติ โรงพยาบาลขอนแก่น