พิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2  ปี พ.ศ. 2566

วันที่ 15-17 เมษายน 2566 นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณรในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธี

สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้กำหนดจัดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 ชั้นประโยค 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ. 5 สำหรับผู้ที่ผ่านแล้ว 1 วิชา ในการสอบครั้งที่ 2 รวมทั้งการสอบประโยคบาลีศึกษา ระหว่างวันที่ 15-17 เมษายน 2566 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และได้กำหนดให้วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นสนามสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2566 โดยมีพระภิกษุ-สามเณร และผู้เข้าสอบประโยคบาลีสนามหลวง ฯ จำนวน 367 รูป/คน คณะกรรมการคุมห้องสอบ จำนวน 44 รูป/คน รวมทั้งสิ้น 411 รูป/คน