พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 และจัดกิจกรรม Big cleaning day เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่นจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563  และจัดกิจกรรม Big cleaning day เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 และวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย  โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์  ประฏิภาณวัตร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

เพื่อให้ส่วนราชการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร  ประกอบกับในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เป็นวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล COVID 19” เพื่อดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ประชาชนปลอดภัย ห่างไกลโรค

กิจกรรมประกอบด้วย การถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน การทำความสะอาด บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลขอนแก่น สะพานลอย และเรือนพักญาติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย จิตอาสาพระราชทาน แกนนำ 5 ส. บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น และประชาชน จำนวนประมาณ 150 คน