พิธีมอบกายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการธนาคารกายอุปกรณ์ช่วยชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโถงอาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีมอบกายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการธนาคารกายอุปกรณ์ช่วยชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,182,700 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เพื่อส่งมอบกายอุปกรณ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ คนพิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้บริการได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง และเสริมสร้างพลังใจในการดำเนินชีวิต โดยมีนายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในการรับมอบ