พิธีมอบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยในโครงการ “ผ่าตัดหัวใจปี 2563”

3 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีมอบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยในโครงการ “ผ่าตัดหัวใจปี 2563” โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้ จำนวน 10 คน คนละ 10,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สุทธิเทพ ดวงศร หัวหน้าศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานมอบทุน ในครั้งนี้ ณ อาคารคุณากรปิยชาติ ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น