พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 7

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่น  จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล:ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 7 (Nurse  Development : Towards New Era of Effective Management)  โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี  และ คุณพินรัฐ จอมเพชร  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล กล่าวรายงาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี  ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น