พิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศแก่บัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 23)

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.15 น. ณ ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศแก่บัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 23) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 เป็นประธาน และ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวรายงาน

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ และการกระจายแพทย์ที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่ชนบท โดยเริ่มโครงการเมื่อปี 2537 จนถึงปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือทั้งสิ้น 14 แห่ง รับผิดชอบในการจัดทำหลักสูตรจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1-3 รวมถึงการประสาทปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 37 แห่ง รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนชั้นปีที่ 4-6

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นศูนย์แพทยศาสตร์ฯ แห่งแรกของโครงการฯ โดยความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 จนถึงปัจจุบัน จำนวน 23 รุ่น มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้ว 22 รุ่น จำนวน 943 คน รุ่นนี้เป็นบัณฑิตรุ่นที่ 23 สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 จำนวน 46 คน ซึ่งพิธีสัมฤทธิบัตรในวันนี้ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับความสำเร็จจากความพากเพียรของบัณฑิต ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ รวมถึงต่อตนเอง ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ นับเป็นโอกาสพิเศษอย่างยิ่งสำหรับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 23 ที่ได้รับโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจากท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 (นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตามกรอบแห่งวิชาชีพ และการปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ที่ดีของสังคมต่อไป