พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีบประมาณ 2565 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 22 ธันวาคม 2565  นายแพทย์ธนนิตย์ สังคมกำแหง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น  ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีบประมาณ 2565  พร้อมด้วย นายปริญญา หัสดินทร ณ อยุธยา หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง นางสาวพิกุล มหานาม นักวิชาการขนส่งชำนาญการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น  โดยมี นายประสิทธิ์  กล้าทำ ขนส่งจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี  ณ ห้องประชุมมงกุฎเงิน ชั้น 2 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

เพื่อฟื้นฟู เยียวยา ให้ผู้ที่ประสบภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และกลับมาดำรงชีวิตประจำวันกลับสู่องค์กรที่ทำงานอย่างมีศักยภาพ ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการมากที่สุด โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้พิการได้รับประโยชน์สูงที่สุด และสามารถนำไปปรับใช้ในการอำนวยความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป ซึ่งมีจำนวน 24 ราย ดังนี้

– รถนั่งไฟฟ้า พร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ จำนวน 8 ราย

– รถนั่งธรรมดา พร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ จำนวน 12 ราย

– ขาเทียมระดับใต้เข่า จำนวน 1 ราย

– เครื่องดูดสมหะ จำนวน 1 ราย

– เครื่องผลิตออกซิเจน พร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ จำนวน 1 ราย

– เครื่องผลิตออกซิเจน และเตียงนอนธรรมดาชนิดสามไกราวพร้อมที่นอนลม จำนวน 1 ราย