พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ในเขตจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกายอุปกรณ์ อาคารกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ในเขตจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายประสิทธิ์ กล้าทำ ขนส่งจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนจากสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ร่วมในพิธีฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันดำเนินการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้ใกล้เคียงกับบุคคลทั่วไป
ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน กับกรมการขนส่งทางบก และกรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น โรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้จัดสรรเงินงบประมาณ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และได้ดำเนินการ จนมีการส่งมอบอุปกรณ์ในวันนี้ ให้แก่ผู้พิการที่ยื่นขอรับจัดสรรตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2565 จำนวน 25 ราย เพื่อให้ผู้ที่ได้รับมอบอุปกรณ์ในวันนี้ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสร้างคุณค่าสู่สังคมได้อย่างดียิ่ง