พิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT)

วันที่ 11 พฤศจิกายน  2564  โรงพยาบาลขอนแก่น  จัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT)  โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  อาคารสิรินธร  ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นแหล่งฝึกอบรม ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  ซึ่งผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านการอบรมครบ 115 ชั่งโมง  โดยการเรียนออนไลน์ 10 วัน และการปฏิบัติจริง 7 วัน  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติการนอกโรงพยาบาลบาล ( pre hospital care)  ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบำบัดรักษาเฉพาะอย่างปลอดภัยและทันท่วงที