พิธีรับมอบอุปกรณ์การสอนช่วยฟื้นคืนชีพ และการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ในโครงการ “จิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  จังหวัดขอนแก่น” 

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมแก่นเมือง  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น   โรงพยาบาลขอนแก่น  เข้าร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์การสอนช่วยฟื้นคืนชีพ และการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ในโครงการ “จิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  จังหวัดขอนแก่น”  โดยมี  นายพันธ์เทพ  เสาโกศล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี

มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้สนับสนุนหลักในโครงการจิตอาสา CPR  เฉลิมพระเกียรติ  ได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์การสอนช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน จังหวัดละ 30 ชุด   โดยมี พลตำรวจตรีนายแพทย์โสภณ  กฤษณะรังสรรค์  เลขานุการคณะทำงานโครงการสนับสนุนฝึกอบรมและปฐมพยาบาลช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  เป็นผู้มอบอุปกรณ์การสอนช่วยฟื้นคืนชีพ ให้กับ นายพันธ์เทพ  เสาโกศล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จำนวน 30 ชุด  และจากนั้น นายพันธ์เทพ  เสาโกศล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ส่งมอบอุปกรณ์ให้กับ  นายแพทย์ภาคี  ทรัพย์พิพัฒน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  และนายแพทย์ภาคี  ทรัพย์พิพัฒน์  ส่งมอบอุปกรณ์การสอนช่วยฟื้นคืนชีพ ให้กับนายแพทย์ธนนิตย์  สังคมกำแหง  รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น  เพื่อนำไปฝึกสอนประชาชนให้สามารถปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที