พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องหลังภาวะวิกฤติและดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ ระหว่างโรงพยาบาลขอนแก่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องหลังภาวะวิกฤติและดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุ ระหว่างโรงพยาบาลขอนแก่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายพันธุ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี และนายประสิทธิ์ ทองแท่งไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับและร่วมพิธีลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบการวางแผนจำหน่าย ติดตามผลลัพธ์การดูแลและเชื่อมโยงข้อมูลการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องหลังภาวะวิกฤติ เพื่อสร้างร่วมมือในการจัดระบบริการสุขภาพผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุ เพื่อร่วมมือในการจัดฝึกอบรม สัมมนา การดูแลผู้ป่วยระยะกลาง และการดูแลผู้สูงอายุ และเพื่อความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ทั้งในมิติด้านการฟื้นฟูสภาพ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ความรู้ทางวิชาการ การจัดระบบบริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน