พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 21 กันยายน 2564  พญ.นาตยา  มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกัน 3 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จ.ชุมพร  จ.ร้อยเอ็ด และ จ.ขอนแก่น ผ่านสื่อออนไลน์ (ZOOM)  ณ ห้องประชุมเสียงแคน  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  โดยมี นางพัชรี  อาระยะกุล  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธาน