พิธีส่งทีมนักรบชุดขาว เพื่อช่วยโรงพยาบาลสนาม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น พญ. นาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีส่งทีมนักรบชุดขาว เพื่อแสดงความชื่นชมและร่วมให้กำลังใจทีมนักรบชุดขาว ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ  โรงพยาบาลสนาม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  ระหว่าง วันที่ 13 – 27 พฤษภาคม 2564

โดยโรงพยาบาลขอนแก่น ได้ร่วมส่งทีมปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 13 คน ซึ่งจะทำงานร่วมกับแพทย์ในพื้นที่  เพื่อการรองรับผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการปานกลางจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร  รายชื่อทีมนักรบชุดขาว โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 13 คน ประกอบด้วย 1. นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  2. นพ.สมคิด  เลิศสินอุดม  รองผู้อำนวยการด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ  3. นางสาวเสาวภา  ไชยวิชา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4. นางปวริศา เวียงจันดา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  5. นางอรทัย  พรรณานนท์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   6. นางสาวพรพิมล  กองกุล  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  7. นางธัญสิตา  ธรรมสุรักษ์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  8. นางสาวจิตรา  เชียววงษ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   9.นางสาวอาภาศิริ  สายบุญเคียง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  10. นางสาวขนิษฐา  ฉิมแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   11.นางสาวอนันทา  จันทนาม  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  12.นางสาววิจิตรา  โนนทนวงษ์ และ  13.ภญ.ฤทัยกาญจน์  หาญนอก  เภสัชกรชำนาญการ