พิธีเปิดการอบรม “พัฒนาศักยภาพพยาบาลส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 7 รุ่นที่ 1”   

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การพัฒนาศักยภาพพยาบาลส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 7 รุ่นที่ 1”

กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้ทุกโรงพยาบาลจัดระบบส่งต่อผู้ป่วย ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เพื่อส่งต่อผู้ป่วยรักษาระหว่างโรงพยาบาล เมื่อเกินศักยภาพของโรงพยาบาลในแต่ละระดับ และส่งกลับไปรักษาต่อเนื่องเมื่อผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤติ เพื่อให้ผู้ป่วยได้อยู่ใกล้บ้าน ใกล้ใจ และลดความแออัดในโรงพยาบาลแม่ข่าย ทั้งนี้ โรงพยาบาลขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ดูแลเครือข่ายทั้งในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งในและนอกเขตสุขภาพที่ 7 จึงมีผู้ไปรับบริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุขชั้นนำแบบครบวงจร ระดับนานาชาติ ของ Service plan สาขาส่งต่อ ตามแผนกลยุทธ์ 10 ปี เขตสุขภาพที่ 7 บุคลากรที่เกี่ยวข้องจึงต้องเพิ่มสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วย ในโรคสำคัญทางอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม กุมารเวชกรรม และศัลยกรรมกระดูกและข้อ เข้าใจระบบงาน รวมทั้งระบบสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐาน อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัย

การจัดอบรมครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7 จำนวน 80 คน แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน เป็นภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566