พิธีเปิดกิจกรรมวันมะเร็งโลก ในประเด็น “พวกเราร่วมใจ ต้านภัยมะเร็ง…มะเร็ง รู้เร็ว รู้ก่อน รักษาหาย”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก โรงพยาบาลขอนแก่น คณะกรรมการศูนย์มะเร็ง นำโดย นพ.สุรชัย ศิริพรอดุลศิลป์ และคณะ จัดกิจกรรมวันมะเร็งโลก ในประเด็น “พวกเราร่วมใจ ต้านภัยมะเร็ง…มะเร็ง รู้เร็ว รู้ก่อน รักษาหาย” โดยมี นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

โรคมะเร็งเป็นโรคร้ายที่คนทั่วโลกต่างหวาดกลัว ตามรายงานแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ พ.ศ.2561-2565 ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในสถานการณ์โรคมะเร็งโลก ระบุว่าโรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก โรคมะเร็งจึงถือเป็นปัญหาสาธารณสุขของทุกประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ข้อมูลล่าสุดจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าปัจจุบัน คนไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ถึงวันละ 336 คน หรือ 122,757 คนต่อปี และเสียชีวิตวันละ 221 คน หรือ 80,665 คนต่อปี พบมะเร็งในเพศหญิง 151 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน และพบในเพศชาย 169.3 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน

ขณะเดียวกัน การรู้ก่อนที่จะเป็นโรคมะเร็ง หรือรู้ว่าเป็นมะเร็งในระยะเริ่มแรก ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของประชาชน โรงพยาบาลขอนแก่นจึงให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง เพื่อให้ประชาชน หรือผู้ป่วยมะเร็งได้เข้าสู่กระบวนการรักษาที่เร็วขึ้น ซึ่งปัจจุบันโรคมะเร็งมีหลายชนิดที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง เป็นต้น จึงต้องมาร่วมรณรงค์ ให้ความสำคัญเพื่อสร้างความตระหนัก ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง การป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง รวมถึงการช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ค้นพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก นำเข้าสู่กระบวนการรักษาที่หายขาดได้