พิธีเปิดงาน “รวมพลังแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด 19 จังหวัดขอนแก่น”

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565  ณ โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส  จังหวัดขอนแก่น นพ.ยงยศ  ธรรมวุฒิ  อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์การทางเลือก พร้อมด้วย นายสุเทพ มณีโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมพิธีเปิดงาน  “รวมพลังแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด 19 จังหวัดขอนแก่น”  พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเครือข่ายแพทย์แผนไทยจังหวัดขอนแก่น ในการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ และภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น  นำองค์ความรู้   ด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร มาให้ความรู้กับประชาชนที่มีกลุ่มเสี่ยงและประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อ Long COVID หรือภาวะ Post COVID-19 Syndrome ของจังหวัดขอนแก่น

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า นโยบายกระทรวงสาธารณสุข นอกจากการบูรณาการการใช้องค์ความรู้จากการแพทย์ทุกศาสตร์ ทุกสาขารวมถึงการแพทย์  แผนไทยแล้ว ยังส่งเสริมให้แพทย์แผนไทยทั่วประเทศ ได้ใช้วิชาและองค์ความรู้ที่มี เข้าร่วมกับสหวิชาชีพ ดูแลประชาชน และร่วมแก้ปัญหาของชาติในสภาวะวิกฤตของการระบาดของเชื้อโควิด 19 จึงได้มีการผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ  นำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย ยาแผนไทยและสมุนไพรไปใช้การดูแลรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยสภาวะโรค COVID-19 ให้ครอบคลุมทั่วถึงและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง   การออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่จังหวัดขอนแก่น จึงเกิดขึ้นเพื่อดูแลกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย และกลุ่มที่เกิดภาวะ  Post – COVID Syndrome และเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษา ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร ส่งมอบชุดยาสมุนไพร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ของทีมออกหน่วย (ต้นแบบ) ของเขตบริการสุขภาพ เพื่อการจัดบริการในพื้นที่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง

การจัดกิจกรรมแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิดทั่วประเทศ จะดำเนินกิจกรรมสำคัญใน 2 ส่วน ได้แก่  1.การถ่ายทอดองค์ความรู้แนวทางปฏิบัติเวชกรรมไทยและการใช้ยาสมุนไพรในการดูแลผู้ป่วยอาการหลังติดเชื้อและได้รับผลกระทบระยะยาวจากเชื้อโควิด 19 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข ของรัฐทุกระดับทั่วประเทศ รวมทั้งแพทย์แผนไทยของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและภาคเอกชน เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  2. การออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และในส่วนภูมิภาคทั้ง 12 เขตสุขภาพ ซึ่งนับเป็นการรวมพลังของแพทย์แผนไทยทั้งแผ่นดิน เพื่อที่จะทำให้พี่น้องประชาชน ทุกคนที่เจ็บป่วยด้วยสภาวะโรค COVID-19 ได้รับการดูแลด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัยทางด้านสุขภาพ ได้อีกทางหนึ่ง