พิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพบริการทางการพยาบาล การวิเคราะห์ระบบบริหารคุณภาพการบริหารการพยาบาล ระบุประเด็นที่เป็นโอกาสพัฒนา วางแผน และปรับปรุงให้มีระบบการทำงานที่ดีเป็นไปตามมาตรฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร การจัดอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารทางการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จำนวน 150 คน มีระยะเวลาการอบรม 2 วัน คือ วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.แววดาว ทวีชัย หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้เยี่ยมสำรวจกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็นวิทยากร