“โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับพยาบาลวิชาชีพ โดยใช้สถานการณ์จำลอง” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศูนย์ฝึกสถานการณ์จำลองและการเรียนรู้ ชั้น 3 อาคารคุณากรปิยชาติ  โรงพยาบาลขอนแก่น  นายแพทย์เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นประธาน ในพิธีเปิด “โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับพยาบาลวิชาชีพ โดยใช้สถานการณ์จำลอง” ประจำปีงบประมาณ 2566   จัดโดย ศูนย์  KK Simtec ร่วมกับกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น  ซึ่งความสำคัญของการอบรมครั้งนี้ คือการใช้สถานการณ์จำลองในการฝึก รวมถึงการใช้อุปกรณ์เหมือนที่ใช้อยู่จริงในการรักษาผู้ป่วย และฝึกปฏิบัติตามมาตรฐานของโรงพยาบาลขอนแก่นในการช่วยฟื้นคืนชีพลักษณะเป็นทีม เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้จริง  ซึ่งจะส่งผลดีต่อการรักษา และยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยต่อไป