พิธี รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีนายพันธุ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2564 เบื้องหน้าพระบรมลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน โดยมี นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมในพิธี
โดยมีข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน 23 ราย โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 12 ราย โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 ราย และโรงพยาบาลชุมแพ จำนวน 5 ราย รวมเป็น 42 ราย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 ราย โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 1 ราย และโรงพยาบาลชุมแพ จำนวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 47 ราย
ในการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันนี้ มีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น 32 ราย ประกอบด้วยผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
– ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 28 ราย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
– ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 1 ราย
– ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 2 ราย
– ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ จำนวน 1 ราย