พ.ศ. 2538

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นศูนย์แพทย์แห่งแรกใน
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) กระทรวงสาธารณสุข