พ.ศ. 2542

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานพิธีเปิด
“อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”