พ.ศ. 2560

ได้รับพระราชทานโล่รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรมจาก พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวดี พระวรราชาทินัดดามาตุ