ภญ.ประยูรศรี  พับบรรจัง  บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลขอนแก่น

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  ภญ.ประยูรศรี  พับบรรจัง  บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้

  1. เตียงผู้ป่วย 3 ไก ไฟฟ้า จำนวน 1 หลัง มูลค่า 34,500 บาท
  2. เตียงผู้ป่วย 3 ไก ไฟฟ้า ราวสไลด์ จำนวน 1 หลัง มูลค่า 28,000 บาท
  3. ตู้ข้างเตียง จำนวน 2 ใบ มูลค่า 12,700 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75, 200 บาท

 

และยังได้บริจาคเงินให้โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 30,000 บาท  เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้ รศ.วรลักษณ์  พับบรรจง อีกด้วย  โดยมี นายแพทย์เสกสรร  สุวรรณแพง  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  เป็นผู้รับมอบ