ภญ.ผุสดี – ด.ช. นิติภาดา สุขประเสริฐ บริจาคตู้ข้างเตียงจำนวน 3 ตู้ (มูลค่า 7,000 บาท)

เมื่อวันที่ 28  มกราคม  2562  ภญ.ผุสดี สุขประเสริฐ  เภสัชกรปฏิบัติการ และ  ด.ช. นิติภาดา สุขประเสริฐ  บริจาคตู้ข้างเตียงจำนวน 3 ตู้ (มูลค่า 7,000 บาท)  เพื่อมอบให้แก่ห้องพิเศษเด็กรวม หอผู้ป่วยเด็กเล็ก โรงพยาบาลขอนแก่น   ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ