รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี ประจำปี 2562

วันนี้ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ บริเวณลานหน้าห้องบัตร ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น โดยห้องตรวจอายุรกรรม 2 กลุ่มงานผู้ป่วยนอก จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี เนื่องในสัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโลก ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562 วัตถุประสงค์เพื่อตรวจคัดกรอง ป้องกัน วินิจฉัย และรักษาในกลุ่มประชาชนทั่วไปทีมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้ในเรื่องโรค การปฎิบัติตัวในการใช้ยา อาหารในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี และการเจาะเลือดเพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป หากตรวจพบว่ามีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบหรือซี ก็จะส่งตัวให้แพทย์ทำการรักษา ต่อไป