รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 256 เวลา 08.00 – 12.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2562 โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธาน  ซึ่งจัดโดยประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลขอนแก่น และเครือข่าย ณ สวนธรรมธารินโรงพยาบาลขอนแก่น

โดยกิจกรรมประกอบด้วย การประเมินน้ำหนัก วัดความดันโลหิต วัดรอบเอว คำนวณค่าดัชนีมวลกาย การตรวจคัดกรองน้ำตาลในเลือด  (โดยไม่ต้องอดอาหาร) ให้ผู้สนใจที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เป็นโรคเบาหวาน จำนวน 100 คน การรับฟังผลการตรวจ และให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว นอกจากนั้นมีกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มีบูธอาหารสาธิต บูธสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ให้คำแนะนำการเลิกบุหรี่ ตลอดจนให้คำแนะนำเรื่องการใช้ยาที่ปลอดภัยอีกด้วย  ซึ่งมีประชาชน และญาติผู้ป่วยให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย  เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย  โดยในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2500  เพื่อเป็นการสื่อสารการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ และการให้ความรู้แนะนำการเตรียมตัวและการเก็บตัวอย่างแก่ผู้ป่วย  และให้บริการตรวจเพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็น ตลอดจนการอธิบายแปลผลการตรวจให้ผู้ป่วยรับทราบ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่มารับการบริการที่ห้องเจาะเลือดและเก็บตัวอย่าง  ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น

นอกจากนี้ยังมีถุงผ้าใส่ยาแจกผู้ป่วยที่มาเจาะเลือดทุกคน  โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  มาเป็นประธานเปิดงาน  และมี นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์, คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รวมถึงแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ มาร่วมกินกรรมครั้งนี้