รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม “การปรับสมดุลร่างกายด้วยศาสตร์มณีเวช” ครั้งที่ 2 และ 3

โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรม “การปรับสมดุลร่างกายด้วยศาสตร์มณีเวช”  ครั้งที่ 2 และ 3 ให้กับกลุ่มบุคลากรในโรงพยาบาลขอนแก่น,เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และ โรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดขอนแก่น  เครือข่ายอื่นๆ และประชาชนผู้สนใจ จำนวน 120 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลลากร หรือกลุ่มเสี่ยงให้ดูแลสุขภาพตนเองด้วยศาสตร์มณีเวช  นำไปใช้ในการดูแลคนใกล้ชิด นำไปใช้ในงานประจำ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุภาพด้วยศาสตร์มณีเวช และวางแผนการดำเนินงานพัฒนาต่อยอดต่อไป  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23- 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น