รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม “วันไตโลก (World Kidney Day) ประจำปี 2562”

วันนี้ 13  มีนาคม 2562  โรงพยาบาลขอนแก่น โดยศูนย์ไตเทียม จัดกิจกรรม “วันไตโลก (World  Kidney  Day) ประจำปี 2562”  โดยมี นพ.สุรชัย  สราญฤทธิชัย  รองผู้อำนวยการอาวุโส  เป็นประธานในพิธี  ณ อาคารสิรินธรชั้น 1 โรงพยาบาลขอนแก่น เวลา 08.30 – 12.00 น.

ศูนย์ไตเทียม  โรงพยาบาลขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมกิจกรรมวันไตโลกและเป็นการสร้างความตระหนักด้านโรคไตรวมถึงการป้องกันโรคไตให้แก่ประชาชนทั่วไป  จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันไตโลก (World  Kidney  Day) ประจำปี 2562   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต  และลดการบริโภคเค็มแก่ประชาชน  ภายใต้คำขวัญวันไตโลกที่ว่า  “ทุกคนทั่วไทย  ไตแข็งแรง”

โดยกิจกรรมรณรงค์ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการด้านโรคไต  การคัดกรองโรคไต  การสาธิตอาหารลดเค็มและอาหารโรคไต  กิจกรรมการออกกำลังกาย  การจัดบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน  และการรับบริจาคอวัยวะ