รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม “KhonKaen Smart Health EMS Opening”

ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดโรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรม “KhonKaen Smart Health EMS Opening” รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

โดยที่มาของโครงการนี้ ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลก ร้อยละ 48 และในประเทศไทยก็มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกๆปี ซึ่งโรคไม่ติดต่อเป็นโรคที่ป้องกันได้ โดยการลดปัจจัยเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ และเป็นโครงการที่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขขอนแก่นได้มอบนโยบายให้กับคณะทำงาน ได้จัดกิจกรรม ที่ส่งเสริม และสนับสนุนการดูแลสุขภาพของเครือข่ายกู้ชีพในจังหวัดขอนแก่น ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านร่ายกายและจิตใจ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน